Общи условия

Препоръчваме Ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Общи Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

I.ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия за ползване на сайта www.drogeriemarie.com и урежда реда за пазаруване в онлайн магазин Drogerie Marie, условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между магазина и потребителите, правата и задълженията на собственика на сайта и на съответния потребител по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително срокове, начин на доставка, начин на плащане и получаване, реда и условията за предявяване на рекламации от потребителите.

II.ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА

 1. „МАРИВЕЛ КОМЕРС“ EООД е търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство и вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 205139212, ИН по ДДС: BG205139212, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Слатина, ул. Живко Николов № 29, ет. 2, ап. 5, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Васил Левски № 63.
 2. „МАРИВЕЛ КОМЕРС“ EООД е собственик на онлайн магазин Drogerie Marie, под формата на сайта www.drogeriemarie.com, койта представлява електронна платформа за онлайн пазаруване (наричана за краткост „Drogerie Marie“).
 3. Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, на телефон +359 878 805 500 или на и-мейл адрес: info@drogeriemarie.com

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Купувач – физическо лице, навършило 18 г., юридическо лице или друг правен субект, което прави поръчка в онлайн магазин Drogerie Marie и сключва договор за покупко-продажба на стоки от разстояние;

 2. Продавач – „МАРИВЕЛ КОМЕРС“ EООД, като собственик на стоките, предлагани от онлайн магазин Drogerie Marie;

 3. Сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

 4. Онлайн магазин - цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

 5. Клиент – физическо лице, навършило 18 г., юридическо лице или друг правен субект, което получава достъп до Съдържанието на онлайн магазина чрез комуникационните средства, предоставени от собственика (по електронен път, телефона и т.н.) и което чрез завършването на процеса на поръчка е дало съгласието си приемането на Общите условия на ползване на сайта;

 6. Пазарна количка – секция в сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им;

 7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача намерението си за купуване на Стоки от онлайн магазин Drogerie Marie;

 8. Стока – всеки продукт, находящ се в онлайн магазин Drogerie Marie, включително всеки продукт, посочен в Поръчката, който се предоставя от Продавача в резултат на сключен Договор;

 9. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на онлайн магазин и търговска марка Drogerie Marie или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача;

 10. Договор – сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки чрез онлайн магазин Drogerie Marie, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на онлайн магазина;

 11. Съдържание – съдържание представлява:

 1. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките, добавени в секцията „Пазарна количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 2. Транзакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път;

 3. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им;

 4. Единична цена - обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой или комплект, като цената е обявена в български левове с начислен ДДС, без да включва цена за доставката;

 5. Цена за доставка – включва транспортна такса. Изчислява се според действащата тарифа на избрания куриер, който доставя стоката до поръчания от Купувача адрес;

 6. Артикул - определен вид стока, притежаваща уникален код, който я индивидуализира.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия за ползване на сайта са публикувани на видно място в заглавната страница на онлайн магазин Drogerie Marie, достъпни са и обвързват всички Клиенти/Купувачи на онлайн магазина.

 2. При зареждането на която и да е страница от онлайн магазин Drogerie Marie с вградените хипер-връзки, както и другите страници на сайта www.drogeriemarie.com Клиентът приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, изцяло се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.

 3. Собственикът си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия, за да отразява настъпилите промени на начина, по който уебсайта функционира и при промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Купувачите от момента, в който е публикуван на сайта. В случай на такава промяна Собственикът публикува на сайта изменената версия на Документа. Към всяка сделка през онлайн магазин Drogerie Marie се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на онлайн магазин Drogerie Marie се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 5. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазин Drogerie Marie.

 6. Онлайн магазин Drogerie Marie може да съдържа линкове към други сайтове. Собственикът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за информацията, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Публикуването на информация за стоки и цени в онлайн магазин Drogerie Marie се счита за предложение към Клиентите за сключване на договор за покупко-продажба.

 2. Създаването и потвърждаването от Клиентите на поръчки в онлайн магазин Drogerie Marie, представлява електронно волеизявление на съответния Клиент за сключване на договор за покупко-продажба на стоките, заявени с поръчката, съобразно публикуваната на сайта информация и текущите общи условия. Потвърждението на поръчка е възможно единствено след като Клиентът изрично посочи във формата за поръчка, че е съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща, чрез телефонно обаждане и/или SMS, на уведомление, че Стоките от Поръчката са готови за изпращане.

 4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

VI. ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. Достъпът до онлайн магазин Drogerie Marie с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

 2. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Собственикът си запазва правото да изисква от Клиентите да използва кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в онлайн магазин Drogerie Marie.

 3. Всички цени на Стоките в онлайн магазин Drogerie Marie са обявени в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от Клиента.

 4. Цените по предходната точка не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Клиента в допълнение към посочените в сайта цени на стоките.

 5. Поради различията в настройките на компютърните монитори е възможно цветовете на екрана да се различават от цветовете на реалните продукти. Продавачът не носи отговорност за тези несъответствия. Приоритет имат номерата и имената на цветовете, който са посочени в страницата на всеки конкретен артикул. Разгледайте внимателно вариантите, преди да направите поръчката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И КУПУВАЧА

 1. Онлайн магазин Drogerie Marie се задължава:
 1. Онлайн магазин Drogerie Marie има право:
 1. Клиентът се задължава:
 1. Клиентът има право:

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, съгласно определението в т. 3.11, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на МАРИВЕЛ КОМЕРС ЕООД

 2. Собственикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

 3. Нищо в сключения чрез електронния магазин договор от разстояние няма да се счита като даване на разрешение на Купувача от страна на Собственика да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на Стоките по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Собственика.

 4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

 5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Собственика за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието се счита за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Маривел Комерс ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

 6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от използваното средството за комуникация.

 7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от собственика.

IХ. ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави Поръчки в онлайн магазин Drogerie Marie чрез добавянето на желаните Стоки, следвайки стъпките, указани в съответното меню, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 2. Всяка Стока, добавена в „Пазарна количка“ може да бъде закупена, ако е налична към момента на потвърждаване на Поръчката от страна на Продавача.

 3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с доставката на Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането й. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави тези данни на съответния куриер, който ще достави поръчката.

 4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него на посочения телефонен номер, за потвърждаване на поръчката в рамките на следващия работен ден след деня на подаване на поръчката.

 5. При невъзможност за връзка с Клиента по телефона за потвърждаване на поръчката, същата не се изпълнява.

 6. При липса на складова наличност от заявената стока, Клиентът има право да се откаже от подадената поръчка или да поръча друга налична стока.

Х. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

 1. Продавачът издава фактура въз основа на данните, предоставени от Купувача и не носи отговорност, в случай че същите са неверни, непълни или неточни.

 2. Фактурата се заплаща при получаване на Стоката от куриера чрез наложен платеж.

ХI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 1. Собствеността на Стоките се прехвърля от Продавача при предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ХII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) регистриране на поръчки, изпращане на поръчани Стоки, фактуриране, разрешаване на спорове или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по e-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 2. С предоставянето на свои данни на онлайн магазин Drogerie Marie Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва представител на Drogerie Marie или трети лица, партньори на Продавача, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, както и други лица, с които онлайн магазин Drogerie Marie може да разработи общи програми за предлагане на Стоките на пазара.

 3. С предоставянето на свои лични данни на онлайн магазин Drogerie Marie Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на онлайн магазин Drogerie Marie и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 15.1.

ХIII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 1. В момента, в който прави поръчка в онлайн магазин Drogerie Marie, Клиентът има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

 2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като изпрати електронно съобщение за отписване от списъка на получатели/кликане на линка за отписване или като се свърже по друг начин с Продавача.

 3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава отказ от направени поръчки или сключване на договори за покупко-продажба.

 4. След покупката на Стока, онлайн магазин Drogerie Marie може да изпрати на Купувача търговски съобщения относно:

  • Предложения за Стоки, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока;

  • Предложения за промоции и намаления на сходни продукти или продукти от същата серия;

  • Предложения за събития, организирани от онлайн магазин Drogerie Marie за популяризиране на предлаганите продукти и представяне на нови продукти

 5. В случай че онлайн магазин Drogerie Marie реши да използва Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания, същите не могат да бъдат използвани за рекламни цели. Подробна информация може да намерите в контекста на съответното проучване. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с онлайн магазин Drogerie Marie.

ХIV. ОТГОВОРНОСТ

 1. Възможно е част от информацията публикувана на сайта да се отнася до Стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с онлайн магазин Drogerie Marie чрез формата за контакт.

 2. Продавачът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е вреди, включително пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от неправилната употреба, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на стоки, доставени от онлайн магазин Drogerie Marie.

 3. Хипер-връзките от онлайн магазин Drogerie Marie към уебсайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, собственикът не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. Посещението на тези сайтове, Клиентът прави това изцяло на свой риск и отговорност.

ХV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

ХVI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

ХVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между онлайн магазин Drogerie Marie и Клиенти/Купувачи се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете се решават пред компетентния български съд.

Този уеб сайт използва бисквитки. Ако сте съгласни с това, моля продължете разглеждането.

Прочети повече